Prywatność

Zasady i wytyczne dotyczące przyjmowania prezentów

Faith World Outreach Church, organizacja non-profit zorganizowana zgodnie z prawem stanu Illinois, zachęca do nagabywania i przyjmowania prezentów na rzecz Faith World Outreach Church (zwanej dalej Organizacją) w celach, które pomogą Organizacji w rozwijaniu i wypełnianiu jego misja. Poniższe zasady i wytyczne regulują przyjmowanie darów składanych Organizacji lub na rzecz jej programów. Misją Organizacji jest: Wizją naszego Kościoła jest dotarcie do świata pełnego ludzi zagubionych i odseparowanych od Boga i nie mam pojęcia, jak do Niego przyjść. Nas, którzy kiedyś byliśmy częścią zgubionych, zostaliśmy dotknięci przez Pana Jezusa i działanie Ducha Świętego i pokazano nam, jak pojednać się z Bogiem. Nasza posługa teraz polega na dotarciu do tego świata z miłością i mocą Bożą i dotykaj ich Jego obfitym życiem. Chcemy oddać im życie Boże i pokazać im, że Jego Słowo jest wierne i prawdziwe, aby wstawiali się za ich zbawieniem i zaspokojeniem ich potrzeb. Gdy ludzie pojednają się z Bogiem, zaczniemy dostrzegać tego dowody poprzez prawdziwe uwielbienie i uwielbienie, miłość braci, która przejawia się w dźwiganiu ciężarów jedni drugich, prawdziwy „głód” docierania do zgubionych z dobrą nowiną, zaangażowanie na rzecz rodziny jako instytucji ustanowionej przez Boga, która powinna być prawdziwym fundamentem społeczeństwa i świata pogląd, który nie chce zaakceptować mniej niż objawienie sprawiedliwego królestwa Bożego i chwały na ziemi. Cel zasad i wytycznych Rada dyrektorów Organizacji i jej pracownicy zabiegają o bieżące i odroczone prezenty od osób fizycznych, korporacji i fundacji w celu zabezpieczenia przyszłego rozwoju i misji Organizacji. Niniejsze zasady i wytyczne regulują przyjmowanie prezentów przez Organizację i zapewniają wskazówki dla przyszłych darczyńców i ich doradców przy przekazywaniu prezentów Organizacji. Postanowienia niniejszych zasad mają zastosowanie do wszystkich prezentów otrzymywanych przez Organizację w ramach któregokolwiek z jej programów lub usług.II. Korzystanie z radcy prawnego W stosownych przypadkach Organizacja zasięga porady doradcy prawnego w sprawach związanych z przyjmowaniem prezentów. Weryfikacja przez prawnika jest zalecana w przypadku: 1) Ściśle utrzymywanych transferów akcji, które podlegają ograniczeniom lub umowom kupna-sprzedaży. 2) Dokumenty określające Organizację jako Powiernik. 3) Prezenty związane z kontraktami, takie jak okazyjne sprzedaże lub inne dokumenty wymagające przyjęcia przez Organizację zobowiązanie.4) Transakcje z potencjalnym konfliktem interesów, które mogą skutkować sankcjami IRS.5) Inne przypadki, w których skorzystanie z pomocy adwokata jest uważane za właściwe.Organizacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego prezentu w ciągu 45 dni od otrzymania bez możliwości odwołania.III. Konflikt interesów Organizacja będzie zachęcać wszystkich potencjalnych darczyńców do skorzystania z pomocy osobistych doradców prawnych i finansowych w sprawach dotyczących ich darowizn oraz wynikających z nich konsekwencji podatkowych i związanych z planowaniem majątkowym. Organizacja będzie przestrzegać wzorcowych standardów postępowania dla organizacji charytatywnej zajmujących się planowaniem prezentów, ogłoszonych przez Krajowy Komitet Planowego Dawania, przedstawiony jako załącznik do niniejszego dokumentu.IV. Ograniczenia dotyczące prezentów Organizacja przyjmie nieograniczone prezenty oraz prezenty przeznaczone na określone programy i cele, pod warunkiem, że takie prezenty nie są sprzeczne z jej określoną misją, celami i priorytetami. Organizacja nie przyjmuje prezentów, które są zbyt restrykcyjne w celu. Prezenty, które są zbyt restrykcyjne, to te, które naruszają warunki statutu firmy (lub dokumentu powierniczego, jeśli Organizacja została ustanowiona w ramach trustu), prezenty, które są zbyt trudne do administrowania lub prezenty, które są przeznaczone do celów niezwiązanych z misją Organizacji. Ostateczne decyzje dotyczące restrykcyjnego charakteru prezentu oraz jego przyjęcia lub odmowy podejmuje Organizacja.V. Nadzór nad przyjmowaniem prezentów (zwany dalej „Komitetem ds. Przyjmowania Prezentów”) Nadzór nad przyjmowaniem prezentów obejmuje: 1) prezes Organizacji; 2) wiceprezes Organizacji; 3) skarbnik Organizacji; Komisja ds. przyjmowania prezentów jest odpowiedzialna za przegląd wszystkich prezentów przekazanych Organizacji, odpowiednią kontrolę i przyjmowanie tych prezentów oraz, w stosownych przypadkach, przedstawianie zarządowi zaleceń dotyczących przyjmowania prezentów.VI. Rodzaje prezentów Dopuszczalne są następujące prezenty:o gotówka.o rzeczowe mienie osobiste.o papiery wartościowe.o nieruchomości.o pozostałe udziały w nieruchomości.o udziały w rynku ropy, gazu i minerałów.o okazyjne sprzedaże.o ubezpieczenie na życie.o darowizny na cele charytatywne. .o Fundusze na cele charytatywne.o Główne fundusze charytatywne.o Wyznaczenia beneficjenta planu emerytalnego.o Zapisy.o Wyznaczenia beneficjenta ubezpieczenia na życie.Przy przyjmowaniu każdej formy prezentu obowiązują następujące kryteria: 1) Gotówka. Gotówka jest dopuszczalna w każdej formie. Czeki będą płatne na rzecz Organizacji i będą dostarczane albo podczas zwykłej oferty usługowej, albo mogą być dostarczone do dowolnego pracownika biurowego w biurach administracyjnych Organizacji.2) Rzeczowe mienie osobiste. Wszystkie inne podarunki w postaci materialnego majątku osobistego należy zbadać pod kątem następujących kryteriów: o Czy mienie spełnia misję Organizacji? o Czy mienie jest zbywalne? ?o Czy są jakieś koszty związane z przenoszeniem mienia? Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia innych darowizn w postaci majątku materialnego podejmuje komisja Organizacji ds. przyjmowania prezentów. 3) Zabezpieczenia. Organizacja może akceptować zarówno papiery wartościowe w obrocie publicznym, jak i papiery wartościowe znajdujące się w bliskiej posiadaniu. Papiery wartościowe w obrocie publicznym. Zbywalne papiery wartościowe mogą zostać przeniesione na konto prowadzone w jednej lub kilku firmach maklerskich lub dostarczone fizycznie z dołączonym podpisem zbywającego lub mocą akcyjną. Co do zasady, wszystkie papiery wartościowe przeznaczone do obrotu podlegają odkupieniu, chyba że komitet inwestycyjny zaleci inaczej. W niektórych przypadkach zbywalne papiery wartościowe mogą podlegać ograniczeniom przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych; w takim przypadku ostateczna decyzja o przyjęciu zastrzeżonych papierów wartościowych zostanie podjęta przez komitet Organizacji ds. przyjmowania prezentów. Papiery wartościowe w ścisłym posiadaniu. Papiery wartościowe ściśle posiadane, które obejmują nie tylko pozycje dłużne i kapitałowe w spółkach nienotowanych na giełdzie, ale także udziały w spółkach komandytowych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub inne formy własności, mogą być akceptowane pod warunkiem uzyskania zgody komitetu Organizacji ds. przyjmowania prezentów. Jednak przed przyjęciem prezentów należy sprawdzić, czy: o nie ma ograniczeń dotyczących zabezpieczenia, które uniemożliwiłyby Organizacji ostatecznie przekształcenie tych aktywów na gotówkę; o zabezpieczenie jest zbywalne; io zabezpieczenie nie spowoduje żadnych niepożądanych konsekwencji podatkowych dla Organizacji. Jeśli podczas wstępnego przeglądu zabezpieczenia pojawią się potencjalne problemy, przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyjęciu prezentu można zwrócić się o dalsze sprawdzenie i zalecenie przez zewnętrznego specjalistę. Komitet Organizacji ds. Przyjmowania Prezentów i radca prawny w razie potrzeby podejmą ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ściśle posiadanych papierów wartościowych. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej sprzedać niezbywalne papiery wartościowe.4) Nieruchomości. Prezenty w postaci nieruchomości mogą obejmować nieruchomość zabudowaną, nieruchomość niezabudowaną lub prezenty będące przedmiotem wcześniejszego zainteresowania dożywotnim. Przed odbiorem nieruchomości Organizacja wymaga przeprowadzenia wstępnego przeglądu środowiskowego nieruchomości w celu upewnienia się, że nieruchomość nie jest szkodliwa dla środowiska. Formularze kontroli środowiskowej stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy wstępna inspekcja wykaże potencjalny problem, Organizacja wyznaczy wykwalifikowaną firmę inspekcyjną do przeprowadzenia audytu środowiskowego. Koszt audytu środowiskowego jest zwykle kosztem darczyńcy. W stosownych przypadkach, przed przyjęciem darowizny w postaci nieruchomości Organizacja powinna otrzymać segregator z tytułem własności. Koszt tego segregatora co do zasady pokrywa darczyńca. Przed przyjęciem nieruchomości podarunek musi zostać zatwierdzony przez komisję ds. przyjęcia podarunku Organizacji oraz radcę prawnego Organizacji. Kryteria odbioru nieruchomości powinny obejmować: o Czy nieruchomość jest użyteczna dla celów Organizacji? o Czy nieruchomość jest zbywalna? o Czy istnieją jakieś ograniczenia, zastrzeżenia, służebności lub inne ograniczenia związane z nieruchomością? może obejmować ubezpieczenie, podatki od nieruchomości, hipoteki lub notatki itp. związane z nieruchomością?o Czy audyt środowiskowy wskazuje, że nieruchomość nie jest uszkodzona?5) Pozostałe udziały w nieruchomości. Organizacja zaakceptuje pozostałe udziały w nieruchomościach osobistych, gospodarstwie rolnym lub wakacyjnym z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 powyżej. Darczyńca pozostali mieszkańcy mogą nadal zajmować nieruchomość przez okres określonego życia. W przypadku śmierci darczyńcy Organizacja może korzystać z nieruchomości lub sprowadzić ją do środków pieniężnych. W przypadku, gdy Organizacja otrzymuje w prezencie pozostałe odsetki, wydatki na utrzymanie, podatki od nieruchomości oraz wszelkie zadłużenie majątkowe są opłacane przez darczyńcę lub głównego beneficjenta.6) Odsetki w zakresie ropy naftowej, gazu i minerałów. W stosownych przypadkach Organizacja może zaakceptować interesy w zakresie własności ropy naftowej i gazu ziemnego. Przed przyjęciem zainteresowania ropą i gazem upominek powinien zostać zatwierdzony przez komisję przyjmującą prezenty oraz, w razie potrzeby, przez radcę prawnego Organizacji. Kryteria przyjęcia nieruchomości powinny obejmować: o Podarunki praw do powierzchni powinny mieć wartość $20 000 lub większą.o Podarunki w postaci udziałów w ropie, gazie i minerałach powinny generować co najmniej $3 000 rocznie z tytułu tantiem lub innych dochodów (zgodnie z ustaleniami średnio z trzech lat poprzedzających prezent).o Nieruchomość nie powinna wiązać się z rozszerzonymi zobowiązaniami lub innymi względami, które sprawiają, że otrzymanie prezentu jest nieodpowiednieo Rzadko akceptowane są interesy pracownicze. Udział w pracy może zostać zaakceptowany tylko wtedy, gdy istnieje plan minimalizacji potencjalnej odpowiedzialności i konsekwencji podatkowych. o Nieruchomość powinna zostać poddana przeglądowi środowiskowemu w celu upewnienia się, że Organizacja nie jest aktualnie lub potencjalnie narażona na odpowiedzialność za środowisko.7) Sprzedaż okazyjne. Organizacja zawrze umowę o okazyjnej sprzedaży w przypadkach, w których ta sprzedaż będzie wspierała misję i cele Organizacji. Wszystkie okazyjne sprzedaże muszą zostać przejrzane i zalecane przez komisję przyjmującą prezenty i zatwierdzone przez radę dyrektorów. Czynniki stosowane przy określaniu stosowności transakcji obejmują: o Organizacja musi uzyskać niezależną wycenę uzasadniającą wartość majątku. o Jeżeli Organizacja zaciąga dług wraz z majątkiem, wskaźnik zadłużenia musi być niższy niż 50% szacowanej wartości rynkowej.o Organizacja musi ustalić, że będzie korzystać z nieruchomości lub że istnieje rynek sprzedaży nieruchomości, pozwalający na sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.o Organizacja musi obliczyć koszty zabezpieczenia, ubezpieczenia i wydatków na nieruchomość (w tym podatek od nieruchomości , jeśli dotyczy) w okresie posiadania.8) Ubezpieczenie na życie. Organizacja musi być wskazana zarówno jako beneficjent, jak i nieodwołalny właściciel polisy ubezpieczeniowej, zanim polisa na życie może zostać zarejestrowana jako prezent. Prezent jest wyceniany na podstawie interpolowanej końcowej wartości rezerwowej lub wartości wykupu gotówki po otrzymaniu. Jeśli darczyńca wpłaca przyszłe składki, Organizacja uwzględni całą kwotę dodatkowej składki jako prezent w roku, w którym została przekazana. Jeżeli darczyńca nie zdecyduje się na dalsze przekazywanie darowizn w celu pokrycia składek na ubezpieczenie na życie, Organizacja może:o nadal opłacać składki;o zmienić polisę na opłacone ubezpieczenie; oro zrzeka się polisy za obecną wartość gotówkową.9) Dożywotnia renta z tytułu prezentów charytatywnych. Organizacja może oferować renty z tytułu darowizn na cele charytatywne. Minimalny prezent na finansowanie to $5 000. Prezes Organizacji może czynić wyjątki od tego minimum. Minimalny wiek beneficjentów z dochodem na życie z darowizny wynosi 55 lat. Jeżeli oferowana jest odroczona renta z tytułu darowizny, minimalny wiek beneficjentów z dochodem na całe życie wynosi 45 lat. Nie więcej niż dwóch beneficjentów dożywotnich będzie uprawnionych do otrzymania darowizny. Wypłaty renty mogą być dokonywane według harmonogramu kwartalnego, półrocznego lub rocznego. Prezes Organizacji może zatwierdzić wyjątki od tego harmonogramu płatności. Organizacja nie przyjmie nieruchomości, majątku osobistego ani żadnych innych aktywów niepłynnych w zamian za bieżące renty z tytułu darowizn na cele charytatywne. Organizacja może przyjąć nieruchomości, mienie rzeczowe lub inne niepłynne aktywa w zamian za odroczone renty z tytułu darowizn, o ile do rozpoczęcia terminu wypłaty renty upłynęło co najmniej 5 lat, wartość majątku jest dość pewna, a Prezes Organizacji zatwierdza układ. Środki wniesione w zamian za darowiznę renty zostaną odłożone i zainwestowane w okresie wypłaty renty. Po zakończeniu tych płatności środki stanowiące pozostałego kapitału wniesionego w zamian za rentę z darowizny zostaną przeniesione do ogólnych funduszy żelaznych Organizacji lub do określonego funduszu wskazanego przez darczyńcę.10) Fundusze na cele charytatywne. Organizacja może przyjąć wyznaczenie jako pozostały beneficjent funduszu powierniczego charytatywnego za zgodą komitetu przyjmowania prezentów Organizacji. Organizacja nie zaakceptuje nominacji na powiernika charytatywnego funduszu pozostałego.11) Główne fundusze charytatywne. Organizacja może zaakceptować wyznaczenie jako beneficjent dochodu charytatywnego funduszu powierniczego. Zarząd Organizacji nie zaakceptuje nominacji na Powiernika wiodącego trustu charytatywnego.12) Wyznaczenia Beneficjentów Planu Emerytalnego. Darczyńcy i sympatycy Organizacji będą zachęcani do wskazania Organizacji jako beneficjenta swoich planów emerytalnych. Takie oznaczenia nie będą rejestrowane jako prezenty dla Organizacji, dopóki prezent nie będzie nieodwołalny. Jeżeli podarunek jest nieodwołalny, ale nie jest należny w przyszłości, aktualna wartość podarunku może zostać odnotowana w momencie, gdy podarunek stanie się nieodwołalny.13) Zapisy. Darczyńcy i sympatycy Organizacji będą zachęcani do składania zapisów na rzecz Organizacji zgodnie z ich testamentami i trustami. Takie zapisy nie będą rejestrowane jako prezenty dla Organizacji, dopóki prezent nie będzie nieodwołalny. Jeżeli podarunek jest nieodwołalny, ale nie jest należny do przyszłej daty, aktualna wartość podarunku może zostać odnotowana w momencie, gdy podarunek stanie się nieodwołalny.14) Wskazania beneficjenta ubezpieczenia na życie. Darczyńcy i sympatycy Organizacji będą zachęcani do wskazania Organizacji jako beneficjenta lub warunkowego beneficjenta swoich polis na życie. Takie desygnacje nie będą rejestrowane jako prezenty dla Organizacji do czasu, gdy prezent będzie nieodwołalny. Jeżeli prezent jest nieodwołalny, ale nie jest należny w przyszłości, wartość bieżąca tego prezentu może zostać odnotowana w momencie, gdy prezent stanie się nieodwołalny.VII. Postanowienia różne Zabezpieczenie wyceny i opłat prawnych za prezenty dla Organizacji. Obowiązkiem darczyńcy będzie zapewnienie oceny (jeśli jest to wymagane) i niezależnego radcy prawnego w przypadku wszystkich prezentów przekazanych Organizacji.Wycena prezentów w celach rozwojowych.Organizacja odnotuje prezent otrzymany przez Organizację podczas jego wyceny na cele prezentowe na data podarunku. Odpowiedzialność za zgłoszenia IRS po sprzedaży upominków. Komitet ds. przyjmowania prezentów Organizacji jest odpowiedzialny za złożenie formularza IRS 8282 w przypadku sprzedaży lub zbycia wszelkich aktywów sprzedanych w ciągu dwóch lat od otrzymania przez Organizację, gdy wartość odliczenia na cele charytatywne pozycja jest większa niż $5,000. Organizacja musi złożyć ten formularz w ciągu 125 dni od daty sprzedaży lub zbycia składnika aktywów. Formularz 8282 z instrukcjami składania dokumentów stanowi załącznik do niniejszych zasad. Za potwierdzenie wszystkich prezentów przekazanych Organizacji i przestrzeganie aktualnych wymogów IRS dotyczących potwierdzania takich prezentów odpowiada personel i/lub personel wolontariuszy Organizacji. Publikacja IRS 561 Określanie wartości darowizny i Publikacja IRS 526 Wpłaty na cele charytatywne są dołączone do niniejszych zasad jako Załącznik.VIII. Holdless, Odszkodowanie, Arbitraż VIV. Zmiany zasad przyjmowania prezentówNiniejsze zasady i wytyczne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Światowy Kościół Pomocy Wiary